Nhân vật trong phim tiếng Anh là gì

Nhân vật trong phim trong tiếng Anh được gọi là Movie character, phiên âm /ˈmuː.vi ˈker.ək.tɚ/. Họ là các nhân vật xuất hiện trong phim, sách hoặc vở kịch, là những cá nhân mà tác phẩm đó tập trung mô tả.

Nhân vật trong phim tiếng Anh là Movie character, phiên âm /ˈmuː.vi ˈker.ək.tɚ/. Các nhân vật trong một bộ phim hay diễn viên, cuốn sách hoặc vở kịch là những con người mà nó hướng đến.

Các nhân vật trong phim đều là hư cấu mặc dù dựa trên những cá nhân có thật.

Một số từ vựng thể loại bộ phim bằng tiếng Anh:

Action /ˈækʃn/: Phim hành động.

Adventure /ədˈventʃər/: Phim phiêu lưu.

Comedy /ˈkɒmədi/: Phim hài.

Drama /ˈdrɑːmə/: Phim tâm lý.

Horror /ˈhɒrə(r)/: Phim kinh dị.

Sci-Fi /ˈsaɪ faɪ/: Phim khoa học viễn tưởng.

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến Nhân vật trong phim:

That is a character in a movie!

Đó chỉ là một nhân vật trong phim thôi.

In 2013, she was one of the protagonists in Kenya’s telenovela, Kona.

Năm 2013, bà là một trong những nhân vật chính trong phim telenovela Kona của Kenya, Kona.

The actor said that, unlike his movie character, he tries to avoid violence.

Các diễn viên nói rằng, không giống như mình phim nhân vật, ông cố gắng để tránh bạo lực.

Movies are entertaining for the masses but the personalities on the screen don’t impress me.

Phim ảnh là hình thức giải trí cho quần chúng nhưng các nhân vật trong phim không hấp dẫn em lắm.

Think about the cartoon and movie characters represented in children’s shows.

Hãy nghĩ về các nhân vật hoạt hình và phim được thể hiện trong các chương trình dành cho trẻ em.

He also selects his most annoying movie characters of all time.

Anh ấy cũng chọn những nhân vật phim khó chịu nhất mọi thời đại của mình.

He and his friends played in the woods, imitating characters they saw in the movies.

Anh cùng bạn chơi trong rừng, bắt chước các nhân vật trong phim ảnh.

Bài viết Nhân vật trong phim tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhothevista.org.

0913.756.339