Thuật ngữ tiếng Nhật về chính trị

Các từ vựng tiếng Nhật về chính trị hữu ích cho những người muốn tìm hiểu về lĩnh vực này. Dưới đây là một số từ vựng tiếng Nhật thông dụng về chính trị: 政治 (せいじ) Chính trị, và 政治家 (せいじか) Chính trị gia.

Thuật ngữ tiếng Nhật về chính trị:

政治(せいじ):Chính trị.

政治家(せいじか):Chính trị gia.

政治体制(せいじたいせい):Chế độ chính trị.

内治(ないち): Chính trị trong nước.

政治指導員(せいじしどういん): Chính trị viên.

外交官(がいこうかん):Nhà ngoại giao.

国会(こっかい): Quốc hội.

法案(ほうあん):Dự thảo luật.

憲法(けんぽう):Hiến pháp.

改憲(かいけん):Sửa đổi hiến pháp

違憲(いけん):Vi phạm hiến pháp.

資本主義(しほんしゅぎ):Tư bản chủ nghĩa.

社会主義(しゃかいしゅぎ):Xã hội chủ nghĩa.

共産主義(きょうさんしゅぎ):Chủ nghĩa cộng sản.

帝国主義(ていこくしゅぎ): Chủ nghĩa đế quốc.

反帝国主義(はんていこくしゅぎ): Chủ nghĩa phản đế quốc.

政権(せいけん):Chính quyền.

デモクラシー・民主(みんしゅ):Nền dân chủ.

人権(じんけん):Nhân quyền.

応募者(おうぼしゃ):Ứng cử viên.

選挙運動(せんきょうんどう):Vận động bầu cử.

遊説(ゆうぜい):Vận động tranh cử.

ロビイスト: Người vận động hành lang

終盤戦(しゅうばんせん): kết thúc chiến dịch

反対党(はんたいとう):Đảng đối lập.

共和党(きょうわとう):Đảng cộng hoà.

共産党(きょうさんとう):Đảng Cộng sản.

与党(よとう): Đảng cầm quyền.

過激派(かげきは): Đảng cực đoan.

政治省(せいじしょう):Bộ chính trị.

二院制(にいんせい): Chế độ chính trị hai viện.

首相(しゅしょう):Thủ tướng.

総裁(そうさい):Thống đốc.

総理(そうり)・大統領(だいとうりょう):Tổng thống.

政府(せいふ):Chính phủ.

公務員(こうむいん):Công chức.

Các ví dụ mẫu câu về thuật ngữ chính trị tiếng Nhật:

昨年日本の政治に大きな変化があった。

Năm ngoái, tôi đã chứng kiến một cuộc thay đổi chính trị lớn ở Nhật Bản.

しかしわたしたちは、直接的な政治的影響力も持っています。

Nhưng chúng tôi cũng có những ảnh hưởng chính trị nhất định.

Bài viết thuật ngữ tiếng Nhật về chính trị được tổng hợp bởi Canhothevista.org.

0913.756.339