Destination là gì

Destination có nghĩa là điểm đến, thường được sử dụng để chỉ kết thúc của một chuyến hành trình hoặc đích đến mà một thứ gì đó được gửi đến, thường có ý nghĩa biểu thị mong muốn hoặc mục tiêu.

Destination là đích đến, được đặt cho kết thúc của một chuyến hành trình, hoặc gửi một cái gì đến địa điểm hoặc nơi được chọn, thường được sử dụng một cách có ý nghĩa để chỉ ra mong muốn.

Một số câu tiếng Anh liên quan đến destination:

Happiness is a journey, not a destination.

Hạnh phúc là chuyến đi, không phải đích đến.

You will never reach your destination if you never try.Destination là gì, sgv

Bạn sẽ không bao giờ tìm được đích đến của bạn nếu bạn không bao giờ thử.

Every person is on a journey. Where you are right now is not your final destination.

Mỗi người đang trên một đoạn hành trình. Nơi bạn đang ở hiện tại không phải là đích đến cuối cùng của bạn.

Happiness is not a destination. It is a method of life.

Hạnh phúc không phải là đích đến. Đó là một phương pháp của cuộc sống.

To reach your destination, follow the directions of your heart. It know the way.

Để tìm đích đến của bạn, hãy làm theo hướng dẫn của trái tim bạn. Nó biết đường đi.

A difficult road often leads to a beautiful destination.

Một con đường khó khăn thường dẫn đến một điểm đến đẹp.

The secret of a success is to find your destination.

Bí mật của sự thành công là tìm được đích đến của bạn.

To become unique, the challenge is to fight the hardest battle which anyone can imagine until you reach your destination.

Để trở nên độc nhất, thử thách là chiến đấu với trận chiến khó khăn nhất mà bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng cho đến khi tìm được đích đến của bạn.

Bài viết destination là gì được tổng hợp bởi canhothevista.org.

0919.620.880