Song ngữ tiếng Anh là gì

Song ngữ (tiếng Anh: bilingual) đề cập đến việc một người có khả năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ để giao tiếp.

Song ngữ tiếng Anh là bilingual (/baɪˈlɪŋ.ɡwəl/).

Song ngữ là chỉ người thông thạo hai thứ tiếng, sử dụng như tiếng mẹ đẻ.

SGV, Song ngữ tiếng Anh là gì Từ vựng liên quan đến ngôn ngữ:

Mother tongue /ˌmʌð.ɚ ˈtʌŋ/: Tiếng mẹ đẻ.

Trilingual /ˌtraɪˈlɪŋ.ɡwəl/: Người biết 3 thứ tiếng.

Body language /ˈbɒd.i ˌlæŋ.ɡwɪdʒ/: Ngôn ngữ hình thể.

Polyglot /ˈpɒl.i.ɡlɒt/: Người biết nhiều thứ tiếng.

Multilingual /ˌmʌl.tiˈlɪŋ.ɡwəl/: Đa ngôn ngữ.

Examples:

They are raising bilingual children.

(Họ đang nuôi nấng những đứa trẻ biết song ngữ).

Some countries such as Canada are bilingual.

(Vài quốc gia như Canada sử dụng song ngữ).

Hong Kong is bilingual country, people use English and Chinese.

(Hong Kong là quốc gia song ngữ, mọi nguời sử dụng tiếng Anh và tiếng Hoa).

These children have had a bilingual education.

(Những đứa trẻ này đã có một nền giáo dục song ngữ).

Bài viết song ngữ tiếng Anh là gì được soạn bởi canhothevista.org.

0919.620.880